Lai Châu: Huyện Phong Thổ thực hiện tốt thu, chi ngân sách địa phương năm 2022

Tạp chí Biển Việt Nam - Báo cáo kết quả công tác thu, chi ngân sách trong năm 2022, UBND huyện đã triển khai đồng bộ các giải pháp thu ngân sách đến từng lĩnh vực cụ thể. Thực hiện đúng những quy định của Luật ngân sách nhà nước, giao ngân sách công khai dân chủ, chống lãng phí, thất thoát. Sử dụng ngân sách đúng mục đích, tiết kiệm.

Trong năm vừa qua, các cơ quan đơn vị, ban ngành, đoàn thể, UBND các xã, thị trấn đã chủ động tổ chức thực hiện nhiệm vụ thu chi ngân sách nhà nước và dự toán kinh phí ngân sách được giao, các khoản thu, chi ngân sách được kiểm soát chặt chẽ, đảm bảo thực hiện theo chế độ, định mức quy định của nhà nước.

Dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tính đến ngày 30/11 đạt 80,59% so với dự toán HĐND huyện giao, ước thực hiện cả năm tăng 14,36% so với dự toán HĐND huyện giao. Kết quả cả năm đạt vượt so với dự toán giao là do sự chỉ đạo của các cấp Uỷ, Đảng, giám sát chặt chẽ của HĐND. Cùng với đó là sự điều hành quyết liệt của UBND các cấp, đơn vị trong toàn huyện.

Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện thu, chi ngân sách huyện năm 2022. (Ảnh: A Hào)

Việc chi ngân sách địa phương đã đảm bảo đủ nguồn cân đối theo dự toán được HĐND huyện giao, đáp ứng cơ bản yêu cầu sự nghiệp kinh tế các lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, giao thông, thủy lợi, hoạt động kiến thiết thị chính.

Đảm bảo chi cho sự nghiệp Giáo dục & Đào tạo bao gồm đào tạo nghề cho lao động nông thôn: thực hiện đầy đủ các chính sách mới, chế độ cho cán bộ, giáo viên và học sinh. Giải quyết được cơ bản các chính sách về an sinh xã hội góp phần ổn định chính trị, xã hội.
Đảm bảo đủ kinh phí cho hoạt động của cơ quan Đảng, Nhà nước, Đoàn thể, giữ vững ổn định chính trị, củng cố quốc phòng an ninh trên địa bàn huyện. Đồng thời quản lý chặt chẽ nguồn cả cách tiền lương theo quy định và chi trả đầy đủ kịp thời các chính sách chế độ.

Để hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn trong năm vừa qua, cũng như bảo đảm sự chủ động, cân đối trong điều hành nhiệm vụ thu, chi ngân sách địa phương, UBND huyện Phong Thổ tiếp tục chỉ đạo các cơ quan: Thuế, Kho bạc Nhà nước, Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện, các chủ đầu tư phối hợp chặt chẽ trong quá trình thực hiện. Tăng cường kiểm tra, kiểm soát việc kê khai thuế, quyết toán thuế của các doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ chức, cá nhân. Đôn đốc các khoản phải thu theo kết luận của kiểm toán, thanh tra, thẩm định, thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành, ngân sách Nhà nước theo quy định.

Chỉ đạo các đơn vị dự toán và các xã, thị trấn thực hiện chi theo dự toán ngân sách đã được giao và các nội dung chi được bổ sung trong năm đáp ứng các nhiệm vụ chính trị. Ưu tiên chi cho công tác phòng chống dịch, thực hiện các chính sách an sinh xã hội, không để phát sinh tình trạng chậm, muộn, nợ chế độ, chính sách… Huyện quyết tâm thu, chi ngân sách hợp lý, đúng quy định, góp phần chăm lo cho đời sống Nhân dân, thúc đẩy kinh tế – xã hội địa phương phát triển.

Trụ sở HĐND, UBND huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu. (Ảnh: A Hào)

Thời gian tới, UBND huyện đề nghị các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn tập trung triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội, bảo đảm hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2023. Các xã, thị trấn trình HĐND xã các chỉ tiêu kinh tế xã hội và dự toán ngân sách đảm bảo không thấp hơn chỉ tiêu huyện giao.

Các đơn vị, địa phương cũng thực hiện quản lý, điều hành ngân sách linh hoạt, chặt chẽ, an toàn và bảo đảm cân đối ngân sách; thực hiện đồng bộ các giải pháp tiết kiệm, chống lãng phí trong chi tiêu ngân sách, thực hiện công khai tài chính ngân sách theo quy định. Tiếp tục thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, triệt để tiết kiệm chi thường xuyên, cắt giảm các khoản chi không cần thiết, thực hiện tiết kiệm chi thường xuyên.

A. Hào - M.Hà

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM
Trang chủ Tin mới Share Cỡ chữ Về đầu