Phát triển khoa học lý luận chính trị theo quan điểm Đại hội XIII của Đảng

Tạp chí Biển Việt Nam - Sáng 7/9, Học viện Báo chí và Tuyên truyền tổ chức Hội thảo khoa học cấp bộ với chủ đề: "Phát triển khoa học lý luận chính trị theo quan điểm Đại hội XIII của Đảng".
Quang cảnh hội thảo
Tham dự Hội thảo, có các nhà khoa học đến từ các ban, bộ, ngành, lãnh đạo các địa phương, lãnh đạo Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, các học viện khu vực, học viện Báo chí và Tuyên truyền và các trường đại học trong cả nước.
Phát triển khoa học lý luận chính trị có ý nghĩa quan trọng trong việc nghiên cứu, bổ sung, phát triển, truyền bá và bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch…
 PGS. TS. Phạm Minh Sơn, Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền phát biểu
Theo PGS. TS. Phạm Minh Sơn, Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền:
Mặc dù công tác nghiên cứu khoa học lý luận chính trị ở Việt Nam đã có những bước tiến, đạt được những kết quả quan trọng, nhưng nhìn chung, công tác nghiên cứu lý luận chính trị “còn nhiều hạn chế, khuyết điểm”; “còn lạc hậu, tính dự báo thấp, kết quả nghiên cứu lý luận chưa đáp ứng tốt yêu cầu của thực tiễn”.
Kết quả thực hiện nhiệm vụ cung cấp luận cứ khoa học làm cơ sở cho việc hoạch định đường lối, quan điểm của Đảng còn hạn chế, nhiều vấn đề thực tiễn đặt ra chưa được làm rõ… Công tác tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận chưa được quan tâm đúng mức, thiếu đồng bộ, chưa đáp ứng yêu cầu; một số vấn đề mới, khó, phức tạp chưa được làm sáng tỏ.
PGS. TS. Phạm Minh Sơn nhấn mạnh:
“Trước bối cảnh mới của thế giới, khu vực và trong nước với những yêu cầu mới, đòi hỏi lý luận phải bám sát, cập nhật, khái quát hóa, phong phú hóa để có sức định hướng, dẫn dắt hoạt động thực tiễn.
Nghiên cứu phát triển khoa học lý luận chính trị ở Việt Nam phải có sứ mệnh nhận diện, phân tích kịp thời, chính xác, toàn diện thực tiễn phát triển của thế giới và đất nước; nắm bắt được nhu cầu khách quan và dự báo xu hướng vận động của thực tiễn; khái quát khoa học sự vận động có tính quy luật; trên cơ sở đó, đề xuất những định hướng phù hợp, có tính khả thi để giải quyết hiệu quả các nhu cầu của thực tiễn.
Nghiên cứu khoa học lý luận chính trị phải có nhiệm vụ mở đường cho những nhận thức, tư duy lý luận mới, cách làm mới. Trên cơ sở đó, xác lập một hệ thống tri thức mới vững chắc, khoa học, xứng tầm bổ sung, phát triển nền tảng tư tưởng, tư duy lý luận của Đảng trong điều kiện mới”.
Hội thảo đã nhận được 84 bài viết của các nhà khoa học trong cả nước. Các bài viết với chủ đề khác nhau, nhưng tập trung xoay quanh nội dung về thực trạng và định hướng, giải pháp để phát triển khoa học lý luận chính trị theo quan điểm Đại hội XIII của Đảng.
Hội thảo được nghe 7 báo cáo tham luận và tiến hành thảo luận tại hội trường, các ý kiến phát biểu tại Hội thảo đều thống nhất khẳng định:
“Sự hình thành và phát triển khoa học lý luận chính trị ở Việt Nam gắn liền với quá trình sáng lập và phát triển của Đảng Cộng sản Việt Nam. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, khoa học lý luận chính trị được phát triển từng bước trên nền tảng của chủ nghĩa Mác – Lênin, có vai trò đặc biệt quan trọng không những trong cung cấp cơ sở lý luận khoa học để xác định và hoàn thiện đường lối của Đảng”.
Nhiều bài tham luận đã đi sâu phân tích, đánh giá khách quan về thực trạng phát triển khoa học lý luận chính trị theo quan điểm Đại hội Đảng lần XIII  với những nội dung như: Khoa học lý luận chính trị có chức năng quan trọng là nghiên cứu, bổ sung, phát triển và truyền bá hệ tư tưởng của Đảng, làm cho chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trở thành hệ tư tưởng thống trị; Khoa học lý luận chính trị không ngừng bổ sung, nghiên cứu sâu sắc về lịch sử hình thành và phát triển của Đảng Cộng sản Việt Nam, khẳng định sự lãnh đạo của Đảng là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam trong quá trình bảo vệ độc lập và xây dựng CNXH là sự lựa chọn đúng đắn của Đảng, Nhà nước và Nhân dân ta…
Các đại biểu tham dự hội thảo chụp ảnh luư niệm
Các đại biểu tham dự hội thảo chụp ảnh lưu niệm
Các tham luận, ý kiến được trình bày và gửi đến hội thảo, đã làm rõ những vấn đề mới cần tổng kết thực tiễn để tiếp tục phát triển lý luận về đường lối, chủ trương của Đảng đặt ra trong văn kiện Đại hội XIII. Trong đó, có những nội dung rất quan trọng, có tính cấp bách hiện nay, như:
Hoàn thiện đường lối đổi mới ở Việt Nam;
Hoàn thiện lý luận về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam;
Xây dựng đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh;
Xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam;
Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới;
Xây dựng văn hóa chính trị của người đảng viên;
Xây dựng văn hóa công sở, nâng cao đạo đức công vụ của cán bộ, công chức, viên chức;
Giáo dục lý luận chính trị cho thanh niên;
Đảm bảo quyền bình đẳng giới, nâng cao năng lực tham chính cho phụ nữ trong nền chính trị…
Minh Anh

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM
Trang chủ Tin mới Share Cỡ chữ Về đầu