Quảng Bình: Yêu cầu tăng cường quản lý tổng hợp tài nguyên, bảo vệ môi trường biển và hải đảo

Tạp chí Biển Việt Nam - Ngày 28/10, tin từ UBND tỉnh Quảng Bình cho hay vừa có văn bản yêu cầu các đơn vị, địa phương triển khai một số nhiệm vụ tăng cường công tác quản lý tổng hợp tài nguyên, bảo vệ môi trường biển và hải đảo trên địa bàn tỉnh.

Các nhiệm vụ này được thực hiện theo ý kiến chỉ đạo của Phó thủ tướng Lê Văn Thành về việc báo cáo về quản lý tổng hợp tài nguyên, bảo vệ môi trường biển và hải đảo năm 2021.

Theo đó, UBND tỉnh Quảng Bình yêu cầu các đơn vị, địa phương có liên quan tiếp tục thực hiện nghiêm các quy định pháp luật về tài nguyên, môi trường biển và hải đảo; các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; Quy chế phối hợp quản lý tổng hợp tài nguyên và bảo vệ môi trường biển và hải đảo trên địa bàn tỉnh Quảng Bình và các quyết định khác của tỉnh…

Bờ biển Quảng Bình

Cụ thể, yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành và địa phương liên quan tổ chức thực hiện chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển trên địa bàn tỉnh; tăng cường công tác tuyên truyền về biển và hải đảo, phổ biến, giáo dục pháp luật về quản lý tổng hợp tài nguyên, bảo vệ môi trường biển. Kiểm soát ô nhiễm môi trường biển và hải đảo, đặc biệt là sự cố tràn dầu và rác thải nhựa trên biển và vùng ven biển.

Xây dựng chương trình quản lý tổng hợp tài nguyên vùng bờ tỉnh Quảng Bình; điều tra và lập hồ sơ tài nguyên hải đảo tỉnh Quảng Bình theo đúng quy định pháp luật. Đồng thời tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về tài nguyên, môi trường biển và hải đảo của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn. Rà soát việc sử dụng khu vực biển, sử dụng đất có mặt nước ven biển và tình hình xả thải của các dự án ven biển.

Nhà dân ở ven bờ biển xã Nhân Trạch, huyện Bố Trạch

Còn các sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh căn cứ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được giao để triển khai thực hiện tốt các nội dung của quyết định về quy chế phối hợp quản lý tổng hợp tài nguyên, bảo vệ môi trường biển và hải đảo trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.

Triển khai thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ được giao, phân công tại Quyết định số 4921/QĐ-UBND ngày 20/12/2019 của UBND tỉnh ban hành kế hoạch thực hiện Chương trình hành động số 27-CTr/TU ngày 20/3/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (về thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII về “Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”) và các quy định liên quan.

Ngoài ra phải phối hợp chặt chẽ với Sở Tài nguyên và Môi trường để tham mưu UBND tỉnh thực hiện quản lý, bảo vệ hành lang bảo vệ bờ biển, lập và quản lý hồ sơ tài nguyên hải đảo, xây dựng chương trình quản lý tổng hợp tài nguyên vùng bờ tỉnh theo đúng quy định.

Lực lượng Công an tỉnh Quảng Bình thu gom rác ở bờ biển TP.Đồng Hới sau các trận mưa lũ

Đối với UBND các huyện, thị xã, thành phố ven biển, lãnh đạo tỉnh Quảng Bình yêu cầu tổ chức thực hiện tốt công tác tuyên truyền về biển, hải đảo; phổ biến, giáo dục pháp luật về quản lý tổng hợp tài nguyên và bảo vệ môi trường biển và hải đảo.

Quản lý, bảo vệ mốc giới hành lang bảo vệ bờ biển; chỉ đạo UBND các xã, phường bảo vệ mốc giới hành lang bảo vệ bờ biển, chịu trách nhiệm khi để xảy ra hiện tượng lấn chiếm, sử dụng trái phép phần đất thuộc phạm vi hành lang bảo vệ bờ biển của địa phương. Tham gia ứng phó, khắc phục sự cố tràn dầu, hóa chất độc trên biển; theo dõi, phát hiện và tham gia giải quyết sự cố gây ô nhiễm môi trường biển, sạt lở bờ biển.

Và thường xuyên rà soát việc khai thác, sử dụng khu vực biển, sử dụng đất có mặt nước ven biển, tình hình xả thải của các dự án ven biển tại địa phương.

Trương Tam Lang

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM